O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 10136 § 1 k.p.c., że w dniu 25-06-2024 r. o godz. 13:30 w kancelarii komornika znajdującej się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jabłoniowej (za numerem 30 D), w podmiejskiej dzielnicy Wilchwy (działka nr 2221/180 o powierzchni 3573 m2). Nieruchomość obejmuje jedną działkę gruntową, niezabudowaną, o prostokątnym, podłużnym kształcie i nachyleniu w kierunku północnym. Działka położona jest na północny-zachód od ul. Jabłoniowej, połączona z ul. Jabłoniową (droga gminna asfaltowa) wewnętrzną drogą dojazdową utwardzoną kamieniem. Działka częściowo ogrodzona płotem od sąsiednich nieruchomości, w części północnej zadrzewiona i podmokła wokół lokalnego potoku. Dostępne sieci uzbrojenia zlokalizowane w sąsiedztwie granic działki: sieć elektryczna (słup w odległości ~ 20 m od południowej granicy działki), gazociąg i wodociąg (sieci przesyłowe w odległości ~ 25 m od zachodniej granicy działki), kanalizacja sanitarna (studnie w najwyższym punkcie nieruchomości).

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00044131/8 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 248 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 124 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 24 800,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 24-06-2024 r. do godz. 15:00 na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomości te można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś