O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.11.2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pszów przy ul. Jaskółczej (w pobliżu numeru 35), oznaczonej jako działka nr 812/84 o powierzchni 0,1524 ha obejmującej jedną działkę gruntu częściowo ogrodzoną i nieuzbrojoną bez prawa do zabudowy, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00055601/4 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 30 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 20 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 3 000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-11-2020 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr 8 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 2a, w ścisłym centrum miasta, obejmującej jedną działkę o pow. 0,0447 ha zabudowaną budynkiem usługowym (budynek byłej apteki), wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 189,40 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00046421/2 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 700 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 525 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 70 000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA Oddział w Wodzisławiu Śląskim Nr 23105014031000002336455106 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.10.2020 r. o godz. 16:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali 113 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Syryni w rejonie ul. Bukowskiej, obejmującej działkę gruntową o nr 247/4 o regularnym, prostokątnym kształcie, nieogrodzoną, niezadrzewioną, wykorzystywaną pod uprawy rolnicze o łącznej pow. 0,1708 ha, posiadającej założoną księge wieczystą o nr GL1W/00043367/4 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność dłużnika:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 700,00 . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4 275,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 570,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 r. o godz. 08:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Śląskim w sali 113 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Czyżowicach przy ul. Nowej 2, składającej się z działki o numerze 421/170 o pow. 0,2640 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, całkowice podpiwniczonym z dobudowaną częścią gospodarczą, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowanej, o pow. użytkowej 138,74 m.kw. z rozpoczętą rozbudową przewidującą dwustanowiskowy garaż z częścią mieszkalną na poddaszu, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00014472/1, będącej własnością:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 210 000,00 . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 157 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 r. o godz. 11:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Wodzisławiu Śląskim na Oś. XXX-lecia 9/2 na parterze budynku, składającego się z przedpokoju, łazienki z wc, dwóch pokoi i kuchni o pow. użytkowej 47,02 m.kw z przynależną piwnicą o pow. 4,13 m.kw, posiadającego założoną księgę wieczystą o nr GL1W/00063028/2 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Z własnością lokalu związany jest udział w wys. 5115/233226 w nieruchomości wspólnej o nr KW - GL1W/00058831/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 80 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 700,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 r. o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Radlinie przy ul. Sienkiewicza 28/33 o powierzchni użytkowej 55,68 m.kw, dla którego założona jest księga wieczysta o nr GL1W/00058000/2, składającego się z przedpokoju, łazienki z wc, trzech pokoi i kuchni z przynależną komórką, znajdującego się na piątym piętrze budynku, stanowiącego własność dłużników:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 87 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 700,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś