O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Czyżowicach przy ul. Stażackiej 24A działka 728/178 zabudowanej budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym z dostępem do drogi publicznej stanowiącej własność

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00041379/7 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 376.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 282.150,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 37.620,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 28 luty 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 28 luty 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 104 odbędzie się

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Radlinie przy ul. Pocztowej 12/2 ( na jednym poziomie budynku mieszczącego dwa lokale ) składającej się z czterech pokoi, kuchnii, łazienki z wc, przedpokoju o pow. 42,31 m2 wraz z przynależną piwnicą, strychem i garażem oraz udziałem 1/2 w częściach wspólnych nieruchomości GL1W/00050355/9 stanowiącej własność dłużników:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00066320/0 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 100.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.000,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 5 marca 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 5 marca 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-03-2019 r. o godz. 13:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-3 położonego w Wodzisławiu Śląskim ul. 1 Maja 16/II/8 o pow. użytkowej 49,43 m2 składającego się dwóch pokoi, przedpokoju, kuchnii, łazienki z wc, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00062504/6 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oraz udziałem wynoszącym 5242/177391części wspólnych budynku, dla którego prowadzona jest KW 60404W przysługującego dłużnikom:

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 80.300,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60.225,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 8030,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 13 marca 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-03-2019 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-4 położonego w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 44/28 o pow. użytkowej 55,02 m2 składającego się trzech pokoi, przedpokoju, kuchnii, łazienki z wc, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00058221/7 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim przysługującego dłużnikowi

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 100.500,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 75.375,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 10.050,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 28 luty 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 luty 2019 r. o godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 115 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Marklowice przy ul. Strażackiej 8 działka nr 864/160, 461/163, 466/173. Nieruchomość o powierzchnii 11705m2 obejmuje trzy działki, w tym dwie użytkowane rolniczo i jedną z budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchnii 83,18 m2 oraz budynkami gospodarczymi stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00003599/7 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 260.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 195.375,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 26.050,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 26.02.2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym licytację tj. 26.02.2019r. do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 luty 2019 r. o godz. 12:50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 105 odbędzie się

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o pow. 1892 m2 składającej się z działki o numerze 386/89 położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Smolnej 58B zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym o pow. 137,20 m2 z częścią gospodarczą-garażową

stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00025038/7 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 171.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 114.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 17.100,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 15 luty 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 15 luty 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś