O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-05-2021 r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej-zabudowanej, dla której jest prowadzona księga wieczysta GL1W/00050619/8, położonej w miejscowości Radlin, przy ul. Hallera 23b, działka 2704/144 o powierzchni 1504 m2 obejmującej budynek mieszkalny, wolnostojący, podpiwniczony z poddaszem użytkowym i garażem w zabudowie o powierzchni użytkowej 115,70 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej oraz udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej GL1W/00037097/5 oznaczonej nr działki 1787/144 stanowiącej drogę wewnętrzną, po której odbywa się dojazd do drogi publicznej, będących własnością dłużnika.

Nieruchomość GL1W/00050619/8 oszacowana jest na kwotę: 318.900,00 zł. Udział 1/6 w nieruchomości GL1W/00037097/5 oszacowany jest na kwotę 2.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 214.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 160,00 zł najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 13-05-2021r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 10136 § 1 kpc, że w dniu 11-05-2021 r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich (w pobliżu zabudowy nr 31 i 33a), działka nr 410/24. Nieruchomość to jedna działka gruntu o powierzchni 1110 m2 o regularnym kształcie (zbliżona do kwadratu), o niewielkim spadku w kierunku południowym i prostych liniach granic. Nieruchomość jest częściowo zorganizowana i zagospodarowana. Na jej terenie znajduje się rozpoczęta (nieukończona) inwestycja budowy domu jednorodzinnego z garażem w bryle budynku o powierzchni zabudowy 182,42 m2.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00058011/2 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 99.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 13.200,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. 10-05-2021 r. do godz. 15:00 na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc., że w dniu 23-04-2021 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-3 położonego w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 22/2 o pow. użytkowej 70,44 m 2 składającego się dwóch pokoi, kuchnii, przedpokoju, łazienki z wc, komórki i spiżarnii wraz z przynależną piwnicą, dla którego brak jest założonej księgi wieczystej, a mieszkanie znajduje się w zasobie mieszkaniowym SM ROW w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 91 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 68.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9.100,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. 22-04-2021 r. do godziny 15:00, na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś