O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 października 2019 r. o godz. 08.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej, dla której jest prowadzona księga wieczysta GL1W/00050619/8 położonej w miejscowości Radlin przy ul. Hallera 23B działka 2704/144 o powierzchnii 1504 m2 obejmującej budynek mieszkalny, wolnostojący, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem w zabudowie o powierzchni użytkowej 115,70 m2 wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej oraz udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej GL1W/00037097/5 działka 1787/144 stanowiącego drogę wewnętrzną, po której odbywa się dojazd do drogi publicznej będących własnością dłużnika

Nieruchomość  GL1W/00050619/8 oszacowana jest na kwotę: 318.900,00 zł. Udział 1/6 w nieruchomości GL1W/00037097/5 oszacowany jest na kwotę: 2.700,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 241.200,00 zł (odpowiednio 239.175,00 zł oraz 2025,00 zł )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.160,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 10.10.2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym licytację tj. 10.10.2019r. do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 13.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchnii całkowitej 6968 m2 składającej się z działki o numerze 393/49 położonej pod adresem 44-300 Wodzisław Śląski ul. Wiejska 21A zabudowanej budynkiem mieszkalnym częściowo podpiwniczonym, z parterem i poddaszem użytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej - murowanej, o pow. użytkowej 124,89 m2 oraz budynkiem gospodarczym wraz z garażem stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00042893/3 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 122.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 18.420,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu 25 listopada 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 25 listopada 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-10-2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-4 położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 25/19 o pow. użytkowej 44,30 m2 składającego się z trzech pokoi w układzie przechodnim, przedpokoju, kuchnii, łazienki wraz z przynależną piwnicą, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00051989/9 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oraz udziałem wynoszącym 481/10000 części wspólnych prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest GL1W/00050565/4 przysługującego dłużnikowi:

Według oświadczenia właściciela służebność w dziale III KW wygasła na skutek śmierci uprawnionego. Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 89.000,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 66.750,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 8900,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 8 października 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radlinie przy ul. Rogozina 89, na którą składają się dwie sąsiadujące ze sobą działki gruntu oznaczone w ewidencji nr 512/16 (o pow. 248 m2) i 167/17 (o pow. 16 m2), stanowiące jedną wspólnie zorganizowaną i zagospodarowaną całość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, budynkiem piekarni zaadaptowanym na cele mieszkalne i zabudową gospodarczą, o łącznej powierzchni użytkowej budynków 212,47 m2 (część budynku byłej piekarni znajduje się na działce nr 513/19 nie będącej własnością dłużnika) stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00058372/0 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 328 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 246 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.880,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 5 września 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 września 2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Konwaliowej 39 działka 2017/44 o pow. 1226m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 120,88m2 , częściowo podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym z dostępem do drogi publicznej bez centralnego ogrzewania stanowiącej własność dłużnika , posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00061691/6 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. W/w nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.400,00 zł w tym wartość prawa dożywocia, które obciąża nieruchomość wycenionego na kwotę 42.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 111 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.740,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 5 września 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 5 września 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej działka nr 2129/16 poł. w miejscowości Rydułtowy przy ul. Żytniej 14 zabudowanej fundamentem po budynku mieszkalnym i budynkiem gospodarczym , uzbrojonej w sieć energetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną i studnię stanowiącej własność:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00009404/6 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 77.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 51.333,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.700.00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 18.09.2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym licytację tj. 18.09.2019r. do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś