O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 26-04-2024r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej, położonej w miejscowości Gołkowice, przy ulicy 1 Maja 215 (działka nr 1328/201, oraz nr 1329/201).

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych o łącznej powierzchni 9085 m2, sąsiadujących ze sobą i stanowiących funkcjonalną całość. Działka nr 1329/201 o powierzchni 8496 m2 jest zabudowana budynkami produkcyjno - magazynowymi, wybudowanymi w latach 70-tych XX w. Budynki są użytkowane jako zakład produkcji mebli. Pomiędzy budynkami znajdują się place utwardzone trelinką i asfaltem. Działka nr 1328/201 o powierzchni 589 m2 nie jest zabudowana, stanowi część placu. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną do szamba, posiada dodatkowe własne ujęcie wody. Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzenie z siatki stalowej, z przęsłami metalowymi od frontu i prefabrykatów betonowych, dwie bramy wjazdowe.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00015895/9 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.730 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.297 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 173.000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 25-04-2024 r. do godziny 15:00 na konto komornika w ING Bank Śląski S.A. O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności

KOMORNIK SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś