O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-05-2021 r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 113 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej-zabudowanej, dla której jest prowadzona księga wieczysta GL1W/00050619/8, położonej w miejscowości Radlin, przy ul. Hallera 23b, działka 2704/144 o powierzchni 1504 m2 obejmującej budynek mieszkalny, wolnostojący, podpiwniczony z poddaszem użytkowym i garażem w zabudowie o powierzchni użytkowej 115,70 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej oraz udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej GL1W/00037097/5 oznaczonej nr działki 1787/144 stanowiącej drogę wewnętrzną, po której odbywa się dojazd do drogi publicznej, będących własnością dłużnika.

Nieruchomość GL1W/00050619/8 oszacowana jest na kwotę: 318.900,00 zł. Udział 1/6 w nieruchomości GL1W/00037097/5 oszacowany jest na kwotę 2.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 214.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 160,00 zł najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. do 13-05-2021r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika po wcześniejszym ustaleniu terminu jego przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś