O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 r. o godz. 08:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Śląskim w sali 113 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Czyżowicach przy ul. Nowej 2, składającej się z działki o numerze 421/170 o pow. 0,2640 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, całkowice podpiwniczonym z dobudowaną częścią gospodarczą, wykonanym w technologii tradycyjnej - murowanej, o pow. użytkowej 138,74 m.kw. z rozpoczętą rozbudową przewidującą dwustanowiskowy garaż z częścią mieszkalną na poddaszu, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00014472/1, będącej własnością:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 210 000,00 . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 157 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 000,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś