O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 r. o godz. 11:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Wodzisławiu Śląskim na Oś. XXX-lecia 9/2 na parterze budynku, składającego się z przedpokoju, łazienki z wc, dwóch pokoi i kuchni o pow. użytkowej 47,02 m.kw z przynależną piwnicą o pow. 4,13 m.kw, posiadającego założoną księgę wieczystą o nr GL1W/00063028/2 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Z własnością lokalu związany jest udział w wys. 5115/233226 w nieruchomości wspólnej o nr KW - GL1W/00058831/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 107 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 80 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 700,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś