O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 luty 2020 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 113 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego typu M-3 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Wodzisławiu Śl. ul. 1 Maja 16/II/8 o pow. użytkowej 49,43 m2 składającego sie z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr GL1W/00062504/6 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. oraz udziału właścicieli lokalu w części 5242/177391 w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku pozostałych po wyodrębnieniu lokalu a objętych księgą wieczystą o nr 60404W,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60 225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 8 030,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:30 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś