O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31-01-2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej sie z działek o nr 2232/253, 2233/253, 2234/253 o łącznej powierzchni 6562 m2, zabudowanej budynkiem usługowym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 1140,5 m2, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kokoszyckiej, stanowiącej własność dłużnika:

Licytowana nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr GL1W/00062329/5 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 142 670,00 złotych brutto (w tym 23 % podatku VAT).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 857 002,50 złotych brutto (w tym 23 % podatku VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 114 267,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. 30.01.2020 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, lub w gotówce najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację tj. 30.01.2020 r do godz. 15.00 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś