O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 września 2019 r. o godz. 09:40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 2025/138 oraz 2023/138 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym o powierzchnii łącznej 184 m2 położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 80b, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00047572/2 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 741.913,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% od ceny sprzedaży tj. 912.552,99 zł brutto

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości brutto kwoty oszacowania tj. kwotę 684.414,72 zł brutto

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 91.255,30 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. 3 września 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytaję tj. 3 września 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś