O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 09.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 106 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Pszów przy ul. Pszowskiej 506 działka 645/168 oraz 1916/168 o łącznej powierzchnii 285 m2 obejmującej budynek mieszkalny o powierzchni 182,52 m2 w zabudowie bliźniaczej wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej piętrowy z poddaszem, podpiwniczony stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00003164/9 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 155.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 116.475,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj.15.530,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 22.07.2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym licytację tj. 22.07.2019r. do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś