O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Konwaliowej 39 działka 2017/44 o pow. 1226m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 120,88m2 , częściowo podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym z dostępem do drogi publicznej bez centralnego ogrzewania stanowiącej własność dłużnika

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00061691/6 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. W/w nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.400,00 zł w tym wartość prawa dożywocia, które obciąża nieruchomość wycenionego na kwotę 42.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125.550,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.740,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 25 kwietnia 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś