O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-04-2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 8 odbędzie się

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-2 położonego w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 24/4 o pow. użytkowej 37,30 m2 składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchnii, łazienki, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00047110/6 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oraz udziałem wynoszącym 14/1000 części wspólnych prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego budynku, dla którego prowadzona jest księga GL1W/00046670/2 przysługującego dłużnikowi:

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 70.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 52.500,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 7000,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 25 kwietnia 2019r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś