O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 luty 2019 r. o godz. 12:50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 105 odbędzie się

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o pow. 1892 m2 składającej się z działki o numerze 386/89 położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Smolnej 58B zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym o pow. 137,20 m2 z częścią gospodarczą-garażową

stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00025038/7 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 171.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 114.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 17.100,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. do dnia 15 luty 2019 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej do dnia 15 luty 2019r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś