O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchnii całkowitej 55474 m2 składającej się z działek o numerach 2399/35, 2400/35, 2401/35 oraz 2402/35, położonej w Wodzisławiu Śl. przy os. 1 Maja na terenie byłej kopalnii Marcel-Ruch 1 Maja, nieogrodzonej, z częściowym zwałowiskiem mułu węglowego na działce 2399/35 stanowiacęj teren pokopalniany, przemysłowy, zrekultywowany przysługującego dłużnikowi:

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00067119/5 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Prawo oszacowane jest na kwotę: 1.561.000,00 zł plus 23 % podatku VAT tj. na kwotę 1.920.030,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.040.666,67 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23% od ceny sprzedaży tj. na kwotę 1.280,020,00 zł brutto

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 192.003,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 w dniu poprzedzającym licytację tj. 6 grudnia 2018 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 lub w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytaję tj. 6 grudnia 2018r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś