O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-10-2018 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-2 o pow. 39,55 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchnii, wc znajdującego się na I piętrze budynku położonego w miejscowości Radlin, ul. Mielęckiego 4/11 przysługującego dłużnikowi:

dla którego brak jest założonej księgi wieczystej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 46.700,00 zł. Lokal znajduje się w zasobach SM Marcel w Radlinie. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 35.025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.670,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 25 października 2018 r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106 a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 25 października 2018r do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś