O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-10-2018 r. o godz. 08:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 109 odbędzie się

DRUGA    L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-4 położonego w Rydułtowach ul. Szpitalna 1/42 o pow. użytkowej 62,95 m2 składającego się trzech pokoi, holu, kuchnii z jadalnią, łazienki z wc, garderoby, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00006993/0 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oraz udziałem wynoszącym 21/1000 części wspólnych w prawie użytkowania wieczystego budynku, dla którego prowadzona jest KW GL1W/00006485/6 przysługującego dłużnikom:

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 149.000,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 99.333,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 14.900,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 18 października 2018r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

K O M O R N I K

mgr Marek Dyrbuś